Propozice

Propozice pro 15. ročník 2022
(opraveno – 25.09.2022)
* text psaný červeně a tučně byl v těchto propozicích upraven, změněn nebo doplněn oproti minulé verzi
* zeleně psaný text je pohyblivá měnící se položka

1. Pořadatel
      a) Organizování závodu PE33 a kontrolu zajišťuje MateS FM.
      b) Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.

2. Termín a délka závodu
      a) Soutěž (15. ročník) začíná v sobotu ráno 17. 09. 2022 v 6:00 hodin a končí v neděli 18. 09. 2022 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže).
      b) Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část.

3. Startovné
      a) Od 15. ročníku se zavádí startovné, a to 100 Kč pro CZ, nebo 4€ pro SK.
      b) Stále platí že, pořadatel dále přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze, popřípadě i zúčastněné.
      c) Startovné bude použito na ocenění a příslušné výdaje s tím spojené.
      d) Startovné pro CZ zašlete na číslo účtu Číslo účtu nebo po telefonické domluvě (viz. kontakt na MateS FM).
      e) Startovné pro SK použij SEPA úhradu na číslo účtu Číslo účtu Eu
Čáslo účtu Eu 2 nebo po telefonické domluvě (viz. kontakt na MateS FM).

4. Pravidla soutěžního startu
      a) Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu.
      b) Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil).
      c) Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné.
      d) Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním.
      e) Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených. Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 (pdf) Stránky ČTÚ a všechny platné VO
      f) Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33.

5. Staniční deník
      a) Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě
      b) Deník musí obsahovat:
             Hlavička – název expedice (pro „Lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům), volačky členů expedice (všechny údaje se dají doplnit v hlavičce programu cl6)
            Zápis o spojení – číslo, datum a čas, volačka protistanice a QTH, lokátor (max. povolená chybná tolerance je 1 lokátor), reporty doporučujeme, nejsou však nutné. Zápis o spojení mezi soutěžícími a s kontrolní stanici musí navíc obsahovat i reporty.
      c) Deník zašlete nejpozději do 01.10. 2022
      d) Elektronická podoba deníku na viz Kontakt (pro zpracování doporučuji program Bohouše Česká Lípa – Deník CL6) prosím čtěte ZDE
      e) Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s MateS FM (viz. kontakt níže)
      f) Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10)
      g) Volací znak musí být zapsaný bez mezery, pomlčky, tečky a podobných znaků na začátku kolonky Volačka před názvem Expedice nebo volačky, taktéž by pomohlo kdyby u číselných znaků volacího znaku do 9 byla před číslem NULA (EC01, ES02, LC09) a nepište žádné zkratky Ex.; Exp ….

6. Platná spojení
      a) Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
      b) V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
      c) Pouze jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma
      d) Spojení s členem expedice, který bude vysílat a bude zapsaný v deníku jako člen a v době závodu ze soutěžní kóty odjede, nebude moci rozdávat další body ani z mobilu ani z domácího QTH – odnikud
      e) V případě dvojitého (Dubl) spojení při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní obě spojení
      f) Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, vedená přes sociální sítě (messengery, WA, atd) či vedená přes opakovač jsou neplatná a důvodem k diskvalifikaci

7. Kontrolní stanice (bonusová stanice)
      a) Budou zřízeny kontrolní stanice (bonusová stanice) monitorující průběh závodu
      b) Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc
      c) Maximální počet spojení mezi KC (KS) a účastníkem během konání závodu není stanoven, každé spojení musí však být pod jiným volacím znakem

  • Volací znak České kontroly: KC01-xx
  • Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx

      d) člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím další spojení i z lokátoru odkud vysílá kontrolní stanice
      e) člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím x dalších spojení i z mobilní stanice

8. Účastníci
      a) Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky
      b) Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit
      c) i jednotlivec soutěžící mimo domácí QTH je počítán jako team (viz příklad Tomáš mobil Roudnice)

  • Pro ČR volací znak: ECxx + název expedice, např. EC21 Expedice Bambulka
  • Pro SK volací znak: ESxx + název expedice, např. ES55 Expedícia Rum

      d) Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 16 )

  • Pro ČR: LCxx + volačka, např. LC45 Josef Lhota
  • Pro SK: LSxx + volačka , např. LS51 Jozef Lehota

      e) Je povinnost účastníka seznámit se s Přehledem přihlášených
      f) Loňský vítěz automaticky přebírá čestný mandát kontrolní stanice na následující ročník. Výzvu může odmítnou s tím, že pokud bude chtít soutěžit v nadcházejícím ročníku musí si vybrat jinou kótu, (minimálně plus jeden lokátor).

9. Přihlášky
      a) Přihlášky do 15. ročníku posílejte nejpozději do 16.09.2022 do 23:59 hodin
      b) Přihlášku vyplňte na stránce Registrace. V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM)
      c) Přihláška, která nebude odeslána přes on-line formulář bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška (výška kóty kterou uvedete, nikoli výška podle GPS), náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt
      d) Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 )
      e) Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost

10. Hodnocení
      a) Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé (MateS FM)
      b) Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele)

11. Bodový zisk, koeficient
      a) Bodování se provádí způsobem co km to bod
      b) Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:

  • Do 700 m n. m. – koef. 1,3
  • Do 900 m n. m. – koef. 1,2
  • Nad 900 m n. m. – koef. 1

      c) Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška
      d) počítá se nadmořská výška kóty (podle dostupných map na internetu) nikoli místa odkud vysíláte, aby se předešlo spekulacím o nadmořské výšce (po zkušenostech z 8. ročníku) dobře si to rozmyslete odkud vysílat a neposílejte nadmořskou výšku podle GPS

12. Vyhlášení výsledků
      a) Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů
      b) Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 Vyhodnocení
      c) Případní vítězové budou pozváni na vyhodnocení někdy v průběhu následujícího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu nebo ceny budou zaslány poštou

13. Zveřejnění deníků
      a) Vyhrazujeme si právo na vaše deníky do konce doby ukončení příjmů závodních deníků a jejich vyhodnocení. Tzn. nepřejeme si, aby účastník závodu kdekoli zveřejnil soutěžní deník. Pokud se tak stane bude bez pardonu vyloučen ze závodu a startovné propadne.
      b) platí i pro třetí strany a podobné soutěže (tohle je prosba 🙂 )
      c) konec doby příjmu deníku z 15. ročníku je 01.10. 2022

14. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )
      a) Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu
      b) Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH
      c) přihlášený může taktéž navazovat spojení se všemi účastníky CB provozu
      d) nelze se přihlásit do Lovím 33 a vysílat z jiného místa než domácího QTH jen po domluvě s pořadatelem soutěže
      e) k vyhodnocení Lovím 33 dojde jen v tom případě pokud se zúčastní a dorazí aspoň 3 deníky od třech soutěžících

15. Závěrečné ustanovení
      a) Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu v určitém roce
      b) Vzhledem k obsáhlosti kontrolovaných dat si vyhrazuji právo na malé nesrovnalosti ve výsledcích. Nikdo není neomylný.

16. Kontakt
      Kontakt na ředitele závodu, přihlášky a deníky:
      MateS FM
      Email:
      Mobil: cz778x42x66x37

17. Souhlas se zpracováním údajů
      Přečtením těchto propozic dále souhlasím se zpracováním údajů uvedených v přihlášce
více Zde


Deníky, připomínky, náměty, atd. posílejte na výše uvedené kontakty nebo přes Facebook
Kontaktovat mne můžete i pomocí kontaktního formuláře
Kontaktovat mne můžete i pomocí Telegramu


 

Jedna hvězdaDvě hvězdyTři hvězdyČtyři hvězdyPět hvězd (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..